CSG Finques&Advocats oferim assessorament integral en matèria fiscal, laboral i comptable. Creiem que cada persona i negoci són diferents, per això busquem la personalització i oferim la possibilitat de contractar i combinar els nostres serveis de manera personalitzada en funció de les necessitats.

 

Serveis d'Assessoria Fiscal

 

Confecció i liquidació de l'IRPF (declaracions de la renda), de la declaració de patrimoni, del impost de societats, dels comptes anuals, del pagament a compte de renda, de l'IVA i del pagament a compte de societats.

Gestions d'Hisenda: Cens, IAE, etc.

Gestions a Ajuntament i Generalitat: IAE, bonificacions, recursos, impost de transmissions patrimonials, operacions societàries i actes jurídics documentats.

 

Serveis d'Assessoria Laboral

 

Confecció dels rebuts de salaris dels treballadors, nòmines.

Actualitzacions salarials segons el conveni de l'activitat.

Confecció i liquidació de les assegurances socials de l'empresa i de l'IRPF.

Confecció i presentació d'altes i baixes de treballadors en la Seguretat Social, de contractes i pròrrogues de treballadors, d'altes i baixes d'autònoms, d'expedients de jubilació, viduïtat, invalidesa, etc.

Gestions davant la Seguretat Social, tals com la confecció de recursos, sol·licitar i recollir tota classe d'informes, etc.

Confecció de certificats de sous i retencions, de situació familiar, etc.

 

Serveis d'Assessoria Comptable

 

Confecció de la comptabilitat.

Planificació dels sistemes comptables de l'empresa.

Llibres obligatoris, auxiliars i organització comptable.

Balanços i resultats, trimestrals i anuals.

Informes economicofinancers.

Direcció de la comptabilitat per a efectes fiscals tributaris de l'empresa.

Confecció i registre de llibres de comptabilitat: balanços i diari.

Anàlisi de balanços, pressupostos anuals, previsió de cobraments i pagaments.