CSG Finques&Advocats realitzem totes les tasques que la Llei de Propietat Horitzontal atribueix als Administradors de Finques, sempre amb l'objectiu d'oferir solucions que facin més fàcil la vida de la Comunitat:

 

Actuem com a Secretaris de la Comunitat i organitzem la celebració de les Juntes de propietaris.

Preparem les citacions per a les Juntes ordinàries i extraordinàries amb la deguda antelació.

Assistim a les Juntes, on assessorem als nostres administrats a l'hora d'adoptar decisions i executem els acords aprovats.

Redactem les actes de les sessions de la Junta i ens ocupem de la seva notificació perquè arribin al coneixement de tots els veïns.

Custodiem tots els llibres i documents necessaris per a la gestió de la Comunitat.

Gestionem la tramitació de sinistres amb la companyia asseguradora de la Comunitat, realitzant un seguiment continu, fins a la seva total resolució.

Representem a la Comunitat davant els organismes oficials o altres entitats com Alcaldia, Generalitat, Urbanisme, companyies subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas, etc.

Preparem el pla de manteniment i neteja de la finca. Fem un seguiment dels contractes subscrits per la Comunitat, garantint sempre la millor relació qualitat-preu.

Informem de les ajudes o subvencions a les quals pugui tenir dret l'edifici en els casos de rehabilitació o d'obres de reparació protegides.

Vetllem pel bon funcionament de les instal·lacions i serveis de la finca: Ens encarreguem de gestionar qualsevol avís o advertiment per part dels propietaris, i ens ocupem que les incidències tinguin una resposta ràpida i eficaç.

Oferim un SERVEI DE REPARACIONS D'URGÈNCIA les 24 hores els 365 dies de l'any.

Preparem el Pla d' ingressos i despeses de la Comunitat.

Elaborem i gestionem amb diligència la comptabilitat de la finca. NO FEM SERVIR COMPTE ÚNIC, cada Comunitat té el seu propi comte corrent, això permet el control i accés dels nostres clients als seus comptes, garantint així total transparència.

Informem periòdicament de la situació econòmica i comptable de la Comunitat: Anualment, preparem la liquidació d'ingressos i despeses per a la seva aprovació, si escau, en Junta de propietaris i lliurem tota la informació referent al període a liquidar, així com tota la documentació pertinent per a la celebració de la Junta ordinària i presentem el pressupost per al nou exercici.

Posem a disposició dels propietaris un ACCÉS ONLINE a la seva Comunitat des d'on poden consultar variada informació així com comunicar-se amb nosaltres. 

Oferim assessorament jurídic i assistència lletrada: El nostre equip es troba integrat per advocats en exercici, incorporats a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i especialitzats en Dret Immobiliari.

 

I, en general, prestem qualsevol altre servei relacionat amb el bon funcionament de la seva Comunitat que ens sigui sol·licitat.

 

Som Administradors de Finques OEAF, la qual cosa garanteix professionalitat i adequada formació a l'hora de dur a terme les nostres funcions. Així doncs, estem subjectes a les normes del col·lectiu, la qual cosa dóna un plus de confiança i bones pràctiques al nostre despatx.